خدمات

این شرکت با بهره گیری از پرسنل مجرب و نیز با تکیه بر استانداردهای بین المللی آماده ارایه خدمات در حوزه های زیر است:

مشاوره مهندسی

طراحی ومهندسی با استفاده از آخرین فناوری های در دسترس در حوزه تولید پراکنده، اولین و مهمترین گام در بازدهی هرچه بیشتر اقتصادی  است.

نصب و راه اندازی

مدیریت خرید

بهره برداری وتعمیرات

آموزش

فهرست