نیروگاه:

کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، انتهای بلوار شهید بابایی، نیروگاه پیام

تلفن: 22648912 ،22648928  ،22648967   (021) 

نمابر: 22648715

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان وزرا، شماره 76، ساختمان وزرا، واحد 602

تلفن: 88701197  ،88701933     

 نمابر: 88729843

ایمیل:

info@alborzenergy.net

فهرست